Վլադիկ Մելոյան

Բարև Ձեզ. խնդրում եմ ասեք թէ ես հայցադիմում ինչպես  պետք է գրեմ ՀՀ Վարչական դատարանին?

Comments

 • ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 73 հոդվածի համաձայն

  1. Հայցադիմումը ձևակերպվում է գրավոր։

  2. Հայցադիմումը բովանդակում է`

  1) նշում այն մասին, որ հայցը ներկայացվում է վարչական դատարան.

  2) հայցվորի անունը, ազգանունը (անվանումը), բնակության (գտնվելու) վայրը, ծանուցման հասցեն (եթե այն տարբերվում է բնակության վայրից), ներառյալ` հայցվոր ֆիզիկական անձի անձնական տվյալները, հայցվոր իրավաբանական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը և պետական գրանցման կամ պետական գրանցման վկայականի համարը, նրա ներկայացուցչի անունը, ազգանունը, հասցեն, եթե հայցը ներկայացրել է օրենքով դրա իրավունքն ունեցող պաշտոնատար անձը` նաև պաշտոնը.

  3) պատասխանողի անվանումը, գտնվելու վայրը, իսկ այն դեպքերում, երբ սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով որպես պատասխանող հանդես է գալիս ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, ապա վերջինիս անունը, ազգանունը (անվանումը), բնակության (գտնվելու) վայրը.

  4) հայցի էության հակիրճ նկարագրությունը.

  5) այն փաստերը, որոնց վրա հիմնվում է հայցվորի պահանջը.

  6) հայցվորի պահանջը հիմնավորող փաստարկները.

  7) հայցվորի պահանջը.

  8) տեղեկություններ՝ վարչական ակտը, վարչական մարմնի գործողությունը կամ անգործությունը վերադասության կարգով բողոքարկելու վերաբերյալ.

  9) գրավոր ապացույցների ցանկը, եթե այդպիսիք կցվում են հայցին.

  10) հայցադիմումը ներկայացնելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը։

  3. Եթե հայցադիմումը ներկայացվել է դատավարական ժամկետը լրանալուց հետո, ապա կարող է ներկայացվել հայցվորի միջնորդությունն այն վերականգնելու մասին` դրանում նշելով բացթողնման պատճառները։

  4. Հայցադիմումում կարող են ներառվել`

  1) այլ տեղեկություններ, որոնք նշանակություն ունեն գործի քննության և լուծման համար, ինչպես նաև հայցվորի միջնորդությունները.

  2) հայցվորի և դատավարության մյուս մասնակիցների ֆաքսի, հեռախոսի համարը, էլեկտրոնային հասցեն։

  5. Հայցադիմումն ստորագրում է հայցվորը կամ նրա ներկայացուցիչը։


 • Շատ շնորհակալություն տիկին Բալյան
Sign In or Register to comment.