ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Պալատի մասին

Ընդհանուր տեղեկություններ
Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը օրենքի հիման վրա ստեղծված փաստաբանների մասնագիտական, անկախ, ինքնակառավարվող ոչ առևտրային կազմակերպություն է: Փաստաբանների պալատի մարմիններն են՝ 1) փաստաբանների ընդհանուր ժողովը, 2) փաստաբանների պալատի խորհուրդը, որը կազմված է 12 անդամից և նախագահից և 3) որակավորման հանձնաժողովը, որը կազմված է 8 անդամից:...
ավելին...
Պալատի նախագահ

Ընդհանուր տեղեկություններ
Պալատի նախագահը Պալատի գործադիր մարմնի բարձրագույն պաշտոնատար անձն է, ընտրվում է առնվազն յոթ տարվա փաստաբանական ստաժ ունեցող անդամների կազմից փակ գաղտնի քվեարկությամբ` չորս տարի ժամկետով «բայց ոչ ավելի» երկու անգամ անընդմեջ: Պալատի նախագահը ներկայացնում է Պալատը, ընդունում է որոշումներ Պալատի գործունեությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ, նախագահում է Պալատի ընդհանուր ժողովի և խորհրդի նիստերը, անդամագրված փաստաբանին հնգօրյա ժամկետում տալիս է Պալատի կնիքով և ստորագրությամբ...
ավելին...
Պալատի խորհուրդ

Ընդհանուր տեղեկություններ
Փաստաբանների պալատի խորհուրդը (այսուհետ՝ խորհուրդ) փաստաբանների պալատի գործադիր, ինչպես նաև կարգապահական վարույթ իրականացնող մարմինն է: Խորհուրդի անդամների քանակը սահմանվում է փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ, որը չի կարող պակաս լինել տասներկու անդամից` չհաշված խորհրդի նախագահին: Խորհրդի անդամները (բացառությամբ խորհրդի նախագահի) վարկանիշային կարգով ընտրվում են ընդհանուր ժողովի կողմից չորս տարի պաշտոնավարման ժամկետով:...
ավելին...
Պալատի կարգապահական հանձնաժողով

Ընդհանուր տեղեկություններ
Փաստաբանների պալատի խորհուրդը (այսուհետ՝ խորհուրդ) փաստաբանների պալատի գործադիր, ինչպես նաև կարգապահական վարույթ իրականացնող մարմինն է: Խորհուրդի անդամների քանակը սահմանվում է փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ, որը չի կարող պակաս լինել տասներկու անդամից` չհաշված խորհրդի նախագահին: Խորհրդի անդամները (բացառությամբ խորհրդի նախագահի) վարկանիշային կարգով ընտրվում են ընդհանուր ժողովի կողմից չորս տարի պաշտոնավարման ժամկետով:...
ավելին...

Որակավորման հանձնաժողով

Ընդհանուր տեղեկություններ
Պալատի որակավորման հանձնաժողովը որակավորման քննությունները կազմակերպելու և դրանց արդյունքներն ամփոփելու նպատակով երկու տարի ժամկետով կազմավորված, ինն անդամից բաղկացած մարմին է
ավելին...
Աշխատակազմ

Ընդհանուր տեղեկություններ
ՀՀ Փաստաբանների պալատի աշխատակազմ
ավելին...
Հանրային պաշտպանի գրասենյակ

Ընդհանուր տեղեկություններ
Հանրային պաշտպանի գրասենյակը (կրճատ ՀՊԳ) հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալապես անապահով խավերին օրենքով նախատեսված կարգով ու դեպքերում անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրելու համար։ ՀՊԳ-ում աշխատող հանրային պաշտպանը փաստաբան է, որը գործում է գրասենյակի ղեկավարի ներկայացմամբ` ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի հետ կնքած աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա։ Հանրային պաշտպանը վարձատրվում է պետական բյուջեից օրենքով սահմանված չափով և կարգով։ ՀՊԳ-ում աշխատող հանրային պաշտպանը փաստաբ...
ավելին...
ՀՀ փաստաբանական ակադեմիա

Ընդհանուր տեղեկություններ
ՀՀ փաստաբանական ակադեմիան հիմնադրամի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի հիմնադիրը ՀՀ փաստաբանների պալատն է՝ ի դեմս փաստաբանների պալատի խորհրդի: ՀՀ փաստաբանական ակադեմիան կազմակերպում և անցկացնում է ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցումը, կազմակերպում է ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիրների համար անցկացվող որակավորման քննությունը, կազմակերպում և անցկացնում է փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստումը, իրականացնում է ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի կանո...
ավելին...

ԿԱՌՊԱ

Ընդհանուր տեղեկություններ
փաստաբանները իրավունք ունեն ստանալ իրենց վստահորդների այն ֆինանսական միջոցները, որոնք արդյունք են դատական ակտերի, ինչպես նաև վարչական մարմինների կողմից կայացրած որոշումների: Վստահորդներին հասցեագրված այդ միջոցները յուրաքանչյուր փաստաբան մուտքագրում է մեկ ընդհանուր դրամարկղ, որը կառավարվում է համապատասխան փաստաբանական միության ԿԱՌՊԱ կառույցի կողմից, որին անդամակցում է տվյալ փաստաբանը: Որպես կառույց ԿԱՌՊԱ-ն (փաստաբանական վճարումների դրամարկղի ֆրանսիական մոդել) ստեղծվել է 1957 թվականին, իսկ 1986...
ավելին...
Այլ կառույցներ

Ընդհանուր տեղեկություններ
ավելին...