ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Պալատի խորհուրդ

ՀՀ Փաստաբանների պալատի խորհուրդ
Ընդհանուր տեղեկություններ

Փաստաբանների պալատի խորհուրդը (այսուհետ՝ խորհուրդ) փաստաբանների պալատի գործադիր, ինչպես նաև կարգապահական վարույթ իրականացնող մարմինն է:

Խորհուրդի անդամների քանակը սահմանվում է փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ, որը չի կարող պակաս լինել տասներկու անդամից` չհաշված խորհրդի նախագահին: Խորհրդի անդամները (բացառությամբ խորհրդի նախագահի) վարկանիշային կարգով ընտրվում են ընդհանուր ժողովի կողմից չորս տարի պաշտոնավարման ժամկետով:

Միաժամանակ, Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում այդ անդամի փոխարեն ներգրավվում է Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամների վերջին ընտրության տվյալներով վարկանիշային հաջորդ առավել «կողմ» ձայներ ստացած, սակայն չընտրված փաստաբանը՝ նախորդ անդամի սահմանված ժամկետի մնացած ժամանակահատվածի համար` փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:

Խորհուրդը նշանակում է հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարին, կազմավորում է որակավորման հանձնաժողովը, հաստատում է փաստաբանների պալատի տարեկան բյուջեն՝ փաստաբանների պալատի նախագահի ներկայացմամբ,որոշում է ընդունում փաստաբանի հավակնորդներին օրենքով սահմանված կարգով փաստաբանական գործունեության արտոնագիր տրամադրելու վերաբերյալ, որոշում է ընդունում փաստաբանի արտոնագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, որոշում է ընդունում փաստաբանի արտոնագրի գործողությունը կասեցնելու կամ վերականգնելու մասին, լուծում է փաստաբանին պատասխանատվության ենթարկելու և կարգապահական տույժ նշանակելու հարցը, իրականացնում է օրենքով և փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Խորհրդի նիստերը հրավիրում է փաստաբանների պալատի նախագահը՝ ըստ անհրաժեշտության, սակայն տարեկան չորս անգամից ոչ պակաս: Խորհրդի նիստերը կարող են հրավիրվել նաև պալատի խորհրդի անդամների մեկ երրորդի կամ փաստաբանների պալատի երեսուն անդամների նախաձեռնությամբ: Փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստերի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե ձայների մեծամասնությամբ նախատեսված չէ փաստաբանների պալատի կանոնադրությունով:

Խորհրդի նիստերի օրակարգերին կարող եք ծանոթանալ սույն կայքի «Գրադարան» բաժնում։

Փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի արդյունքներով 2013 թվականի մարտի 9-ի ընտրությանը 4 տարի ժամկետով Խորհրդի անդամներ են ընտրվել ներքոնշյալ փաստաբանները՝

1. Զոհրաբյան Արա Գագիկի - Խորհրդի նախագահ
2. Առուստամյան Մելանյա Սարգսի
3. Մեժլումյան Կարեն Սուրիկի
4. Սահակյան Լուսինե Հովսեփի
5. Բաղդասարյան Նիկոլայ Յուրիի
6. Հակոբյան Ռուբեն Մարատի
7. Վարոսյան Երվանդ Ռաֆիկի
8. Գյոզալյան Գևորգ Վանիկի
9. Աղաջանյան Կարապետ Սուրենի
10. Սիմոնյան Լիպարիտ Աղասու
11. Բաբայան Սիմոն Ալբերտի
12. Փանոսյան Մարտուն Սամվելի
13. Հարությունյան Նելլի Ղուկասի

«ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամի փոխարինումն արձանագրելու մասին» ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի՝ 22.09.2014թ. թիվ 328-Ա որոշմամբ արձանագրվել է, որ 2014թ. սեպտեմբերի 19-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Ռուբեն Մարատի Հակոբյանի լիազորությունները համարվում են դադարեցված, իսկ ՀՀ փաստաբանների պալատի հաշվիչ հանձնաժողովի 09.03.2013թ. թիվ 2-Խ արձանագրության 5-րդ կետի համաձայն վարկանիշային հաջորդ առավել «կողմ» ձայներ ստացած փաստաբան Ալեքսանդր Սերգեյի Սիրունյանը (241 ձայն) 2014թ. սեպտեմբերի 22-ից համարվում է ներգրավված ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Ռուբեն Հակոբյանի փոխարեն' վերջինիս լիազորությունների համար սահմանված ժամկետի մնացած ժամանակահատվածով:

«ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամի փոխարինումն արձանագրելու մասին» ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի՝ 21.11.2014թ. թիվ 403-Ա որոշմամբ արձանագրվել է, որ 2014թ. նոյեմբերի 14-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Գևորգ Վանիկի Գյոզալյանի լիազորությունները համարվում են դադարեցված, իսկ ՀՀ փաստաբանների պալատի հաշվիչ հանձնաժողովի 09.03.2013թ. թիվ 2-Խ արձանագրության 5-րդ կետի համաձայն վարկանիշային հաջորդ առավել «կողմ» ձայներ ստացած փաստաբան Տիգրան Սուրենի Խուրշուդյանը (240 ձայն) 2014թ. նոյեմբերի 21-ից համարվում է ներգրավված ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Գևորգ Գյոզալյանի փոխարեն' վերջինիս լիազորությունների համար սահմանված ժամկետի մնացած ժամանակահատվածով:

«ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամի փոխարինումն արձանագրելու մասին» ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի՝ 21.11.2014թ. թիվ 404-Ա որոշմամբ արձանագրվել է, որ 2014թ. նոյեմբերի 19-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Նիկոլայ Յուրիի Բաղդասարյանի լիազորությունները համարվում են դադարեցված, իսկ ՀՀ փաստաբանների պալատի հաշվիչ հանձնաժողովի 09.03.2013թ. թիվ 2-Խ արձանագրության 5-րդ կետի համաձայն վարկանիշային հաջորդ առավել «կողմ» ձայներ ստացած փաստաբան Կարեն Հեկտորի Սարդարյան (237 ձայն) 2014թ. նոյեմբերի 21-ից համարվում է ներգրավված ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Նիկոլայ Բաղդասարյանի փոխարեն' վերջինիս լիազորությունների համար սահմանված ժամկետի մնացած ժամանակահատվածով:
 
«ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամի փոխարինումն արձանագրելու մասին» ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի՝ 07.12.2015թ. թիվ 359-Ա որոշմամբ արձանագրվել է, որ 2015թ. դեկտեմբերի 4-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Ալեքսանդր Սիրունյանի լիազորությունները համարվում են դադարեցված, իսկ ՀՀ փաստաբանների պալատի հաշվիչ հանձնաժողովի 09.03.2013թ. թիվ 2-Խ արձանագրության 5-րդ կետի համաձայն վարկանիշային հաջորդ առավել «կողմ» ձայներ ստացած փաստաբան Հարություն Գագիկի Հարությունյանը (222 ձայն) 2015թ. դեկտեմբերի 7-ից համարվում է ներգրավված ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Ալեքսանդր Սիրունյանի փոխարեն' վերջինիս լիազորությունների համար սահմանված ժամկետի մնացած ժամանակահատվածով:

07.12.2015 թվականից առ այսօր՝ ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհուրդը գործում է հետևյալ կազմով՝

Խորհրդի նախագահ՝

Զոհրաբյան Արա Գագիկի

Խորհրդի անդամներ՝

1. Առուստամյան Մելանյա Սարգսի
2. Մեժլումյան Կարեն Սուրիկի
3. Սահակյան Լուսինե Հովսեփի
4. Վարոսյան Երվանդ Ռաֆիկի
5. Աղաջանյան Կարապետ Սուրենի
6. Սիմոնյան Լիպարիտ Աղասու
7. Բաբայան Սիմոն Ալբերտի
8. Փանոսյան Մարտուն Սամվելի
9. Հարությունյան Նելլի Ղուկասի
10. Խուրշուդյան Տիգրան Սուրենի 
11. Սարդարյան Կարեն Հեկտորի 
12. Հարությունյան Հարություն Գագիկի 


Արա Զոհրաբյան
Գործող
Արա ԶոհրաբյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ապահովագրություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ (+374 10) 600 701, (+374 10) 600 702
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մելանյա Առուստամյան
Գործող
Մելանյա ԱռուստամյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Ընտանեկան հարաբերություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 56 57 92+110, 077 004785
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարեն Մեժլումյան
Գործող
Կարեն ՄեժլումյանՄասնագիտացում
Ժառանգություն
Սեփականություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 077 073073
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ծնվել է 1973թ-ին: 1979-1989 թթ. սովորել է դպրոցում: 1992թ-ից զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեո...
Լուսինե Հովսեփի Սահակյան
Գործող
Մասնագիտացում

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 54 35 56, 091 43 35 56, 093 43 35 56
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Երվանդ Վարոսյան
Գործող
Մասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 755727
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարապետ Աղաջանյան
Գործող
Կարապետ ԱղաջանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 100878 094 100878
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Լիպարիտ Սիմոնյան
Գործող
Լիպարիտ ՍիմոնյանՄասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 58 31 30, 091 46 27 89
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Սիմոն Բաբայան
Գործող
Սիմոն ԲաբայանՄասնագիտացում
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն
Սնանկություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 549504
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մարտուն Փանոսյան
Գործող
Մարտուն ՓանոսյանՄասնագիտացում
Պայմանագրային հարաբերություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 701, 091 47 02 44
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Նելլի Հարությունյան
Գործող
Նելլի ՀարությունյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ +374 10 600 701,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Տիգրան Խուրշուդյան
Գործող
Տիգրան ԽուրշուդյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 542900, 091 428994
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ծնվել է 18.04.1975թ. Երևան քաղաքում: 1982թ. ավարտել է թիվ 77 միջնակարգ դպրոցը: 1995-1997թթ. ծառա...
Կարեն Սարդարյան
Գործող
Կարեն ՍարդարյանՄասնագիտացում
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 096 961166, 099 961100
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Հարություն Գագիկի Հարությունյան
Գործող
Հարություն Գագիկի ՀարությունյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 096 683767 077 992020
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան