ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Բեռնել Փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը (24.12.2022թ.)

Բեռնել Փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը (19.10.2019թ. խմբագրությամբ) 


Բեռնել նախկին խմբագրությամբ Փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը * - ՉԻ ԳՈՐԾՈւՄ

* Սույն կանոնագիրքը հաստատվել է ՀՀ փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի 11.02.2012թ. թիվ 1/4 որոշմամբ և այդ խմբագրությամբ գործել է մինչև 19.10.2019 թվականը՝ Փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի նոր խմբագրությամբ հաստատումը:
Բեռնել