ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


     Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի երիտասարդական խորհուրդը հասարակական հիմունքներով գործող խորհրդակցական մարմին է, որը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի նախագահի 11.11.2013թ. թիվ 39-Լ որոշմամբ' երկու տարի ժամկետով:
     Երիտասարդական խորհուրդը կազմված է նախագահից և վեց անդամից: Երիտասարդական խորհրդի նախագահին և անդամներին նշանակում է Պալատի նախագահը' երկու տարի ժամկետով: Երիտասարդական խորհրդի նախագահ կամ անդամ կարող է նշանակվել ցանկացած փաստաբան, որի արտոնագիրը կասեցված չէ:
     Երիտասարդական խորհրդի նպատակն է'
     ա) աջակցել վերջին երեք տարում փաստաբանական գործունեության արտոնագիր ստացած և հետագայում նոր արտոնագրեր ստացող փաստաբանների (այսուհետ՝ Երիտասարդ փաստաբաններ)' մասնագիտական ոլորտում ինտեգրման գործընթացին,
     բ) վեր հանել Երիտասարդ փաստաբանների մասնագիտական գործունեության ընթացքում առաջացած խնդիրները, ներկայացնել Պալատին և աջակցել դրանց լուծմանը,
     գ) նպաստել Երիտասարդ փաստաբանների և փաստաբանների համագործակցությանը, Երիտասարդ փաստաբանների և փաստաբանների ոչ մասնագիտական շփումներին (կազմակերպել ոչ պաշտոնական հանդիպումներ, տարաբնույթ մշակութային և ժամանցային միջոցառումներ),
     դ) կապեր հաստատել այլ երկրներում գործող նմանատիպ կառույցների հետ։
     Երիտասարդական խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով: Նիստերը հրավիրում և նախագահում է Երիտասարդական խորհրդի նախագահը' իր կողմից հաստատված օրակարգով: Նիստերը կարող են հրավիրվել նաև Երիտասարդական խորհրդի անդամների նախաձեռնությամբ:
     Երիտասարդական խորհրդի որոշումները կայացվում են քվեարկությանը մասնակցած անձանց ձայների պարզ մեծամասնությամբ' բաց քվեարկությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում Երիտասարդական խորհրդի նախագահի ձայնը վճռորոշ է:
     Երիտասարդական խորհրդի որոշումներն ունեն խորհրդակցական բնույթ։

     Երիտասարդական խորհուրդը գործում է իր «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի երիտասարդական խորհրդի կանոնակարգի» հիման վրա, որը հաստատվել է ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 11.11.2013թ. թիվ 39-Լ որոշմամբ։

     Երիտասարդական խորհրդի անդամներն են հետևյալ փաստաբանները.

Ռուզաննա Հարությունյան

Երիտասարդական

խորհրդի նախագահ

Երիտասարդական

խորհրդի անդամ


Երիտասարդական

խորհրդի անդամ

Անի Դավթյան

Երիտասարդական

խորհրդի անդամ

Աննա Չերքեզյան

Երիտասարդական

խորհրդի անդամ

Վահրամ Գալստյան

Երիտասարդական

խորհրդի անդամ

Էդիկ Ոսկանյան

Երիտասարդական

խորհրդի անդամ

 

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի«երիտասարդական խորհրդի նախագահ եվ անդամներ նշանակելու մասին»29․04․2019 թիվ 156-Ա որոշումը

Բեռնել երիտասարդ փաստաբանների աջակցման ծրագրի  աշխատասենյակից օգտվելու ընթացագարգը հաստատելու որոշումը

Բեռնել աշխատասենյակից օգտվելու ընթացակարգը

Բեռնել աշխատասենյակից օգտվելու համար հայտեր ընդունելու մասին որոշումը
Բեռնել