ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

«ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ» ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
«ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԵՎ  ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ» ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ «ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԵՎ  ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ» ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Մասնագիտացում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Բանկային գործունեություն
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Քաղաքացիական
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում

Կոնտակտային տվյալներ
Աշխատանքային հասցե՝ք. Երևան, 0002, Եկմալյան 6, 4-րդ հարկ
Հեռ.՝+374 77500060
Էլ. փոստ`[email protected]
Էլ. հասցե՝www.vardanyanlaw.com
Աշխատակիցների քանակը`3


Հիմնադիրներ

Աշխատակազմ

«Վարդանյան և Գործընկերներ» իրավաբանական գրասենյակը մատուցում է հետևյալ իրավաբանական ծառայությունները  

Իրավաբանական խորհրդատվություն

- իրավական հարցերի վերաբերյալ բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն

- իրավական հարցերի վերաբերյալ գրավոր իրավաբանական խորհրդտավություն (իրավաբանական գրավոր պարզաբանումների կազմում (նաև` անգլերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուներով)),

- տարբեր գործարքներից առաջ փաստաթղթերի իրավական ստուգում և պատշաճ ուսումնասիրություն (legal due diligence), իրավական ռիսկերի գնահատում, գրավոր եզրակացությունների կազմում (նաև` անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն լեզուներով)

Պայմանագրերի կազմում, վերանայում

-մասնակցություն նախապայմանագրային բանակցություններին,

-քաղաքացիական (ներառյալ` առևտրային բնույթի) պայմանագրերի կազմում, աշխատանքային պայմանագրերի, տարաբնույթ համաձայնագրերի կազմում (նաև` անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն լեզուներով):   

-արդեն կազմված պայմանագրերի նախագծերի ստուգում և վերլուծություն, իրավական ռիսկերի գնահատում, պայմանագրերի նախագծերում փոփոխությունների, լրացումների կատարում

- ներկայացուցչություն նոտարական գրասենյակներում, ինչպես նաև ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտերում պայմանագրերից ծագող իրավունքների պետական գրանցման համար:

 Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, առանձնացված ստորաբաժանումների բացում, վերակազմավորում

-իրավաբանական անձանց հիմնադրում. հիմնադրման որոշումների, կանոնադրությունների  կազմում` պետական գրանցման համար

-իրավաբանական անձանց մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների բացում

-իրավաբանական անձանց վերակազմակերպում, ինչպես նաև`

-կանոնադրություններում փոփոխությունների կամ լրացումների կազմում` պետական գրանցման համար

-բաժնեմասերի, բաժնետոմսերի օտարում

Իրավաբանական անձանց ամսական իրավական սպասարկում ֆիքսված վճարի դիմած

-կազմակերպության ներքին կամ անհատական իրավական ակտերի կազմում (նաև անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն լեզուներով), այդ թվում` տնօրենի հրամաններ, կարգադրություններ, աշխատանքային կանոնակարգերի կազմում), Հիմնադիրների (բաժնետերերի կամ մասնակիցների) ժողովի որոշումների կազմում, տնօրենների խորհրդի որոշումների կազմում

-պայմանագրերի կազմում, պայմանագրերի վերանայում

-աջակցություն կազմակերպությանը պարտքերի դատական բռնագանձման, խախտված իրավունքների վերականգնման գործում

-կազմակերպության իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն` պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հարաբերություններում, դիմումների, բողոքների, պատասխան-գրությունների կազմում

- և այլն

 

Մտավոր սեփականության օբյեկտների գրանցում

-ապրանքային կամ սպասարկման նշանների գրանցում

-գյուտերի, օգտակար մոդելների գրանցում

 

Դատական ներկայացուցչություն

-գործերի վարում դատարաններում, այդ թվում`առաջին ատյանի դատարաններ,Վարչական դատարան,Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան,Վերաքննիչ վարչական դատարան,Վճռաբեկ դատարան, Սահմանադրական դատարան, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան,առևտրային արբիտրաժ

- դատավարական անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում, այդ թվում` հայցադիմումների, հայցադիմումների պատասխանների կազմում, գրավոր դիմումների, միջնորդությունների, առարկությունների կազմում,  վերաքննիչ բողոքների, դրանց պատասխանների կազմում, վճռաբեկ բողոքների, դրանց պատասխանների կազմում, հաշտության համաձայնագրերի կազմում, 

- հարցումների կատարում, ապացույցների ձեռքբերում (նաև օտարերկրյա պետություններում)

 

Ներկայացուցչություն վարչական մարմիններում

-դիմումների կազմում` վարչական վարույթի հարուցման համար

-մասնակցություն վարչական մարմնում հարուցված վարչական վարույթներին  -առարկությունների կազմում

-վարչական բողոքների կազմում

Ձեր նամակն ուղարկված է